Programma

09.00 uur Registratie en ontvangst
 
10.00 uur Opening door de dagvoorzitter 
Karel van Duijvenbooden, ketenmanager, Veiligheidshuis Regio Utrecht.
 
10.15 uur De gedachte achter nazorg ex-gedetineerden - rol van gemeenten en van DJI 
Waarom hebben wij eigenlijk de nazorg zo ingericht zoals die nu is?
Waarom is er een samenwerkingsmodel Nazorg ontwikkeld en wat zijn daarin de belangrijkste punten?
Waar zitten de belangrijkste knelpunten en hoe kunnen wij werken aan oplossingen?
Karel van Duijvenbooden, ketenmanager, Veiligheidshuis Regio Utrecht.
 
10.45 Morele vragen bij terugvalpreventie
Een goede begeleiding van de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving is van groot belang om te voorkomen dat zij terugvallen in hun oude gedrag. Maar professionals hebben ook de verantwoordelijkheid om alert te zijn op signalen dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan en daar consequenties aan te verbinden. Dit vraag om een goed samenspel van verschillende disciplines en overheden en deskundigheid van verschillende professionals. Maar er zijn ook morele vragen, wanneer gaat belang van de ex-gedetineerde voor het belang van veiligheid in de samenleving, hoe weegt de professional risico’s af tegen ontwikkelingsperspectief van de cliënt?
Drs. Lous Krechtig, onderzoeker en methodiekontwikkelaar bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.
 
11.15 uur Koffie- en theepauze
 
11.45 uur Eerste deelsessieronde
 
13.00 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
 
14.00 uur Elektronisch toezicht en het terugdringen van recidive 
Terwijl staatssecretaris Teeven recentelijk zijn plannen voor de invoering van elektronisch toezicht door middel van een enkelband in de Nederlandse Eerste Kamer zag sneuvelen, wordt in België reeds veelvuldig gebruik gemaakt van de enkelband voor gedetineerden en zijn daar de mogelijkheden voor elektronisch toezicht de afgelopen tijd juist sterk uitgebreid. In deze bijdrage wordt geïllustreerd op welke manieren elektronisch toezicht kan worden ingezet om recidive te voorkomen en wordt, op basis van onderzoek dat gebruik maakte van Belgische justitie gegevens,  een indicatie gegeven welke effecten hiervan te verwachten zijn.
Prof. dr. mr. Arjan Blokland, hoogleraar Criminology and criminal justice, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Criminologie, Universiteit Leiden.
 
14.30 uur Gevangene van het verleden
Crisissituaties na de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving
De resultaten zullen worden gepresenteerd van het onderzoek dat de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam gezamenlijk verrichten naar de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving. De resultaten zijn gebaseerd op negen casusbeschrijvingen,  waarin de identificatie of ontmaskering van een zedendelinquent tot ophef, woede en angst leidde in zijn buurt of woonplaats. Aan de orde komt hoe de betrokkenen, zoals burgemeester, politie en reclassering, hebben gereageerd op de ontstane crisis en welke activiteiten zij hebben ondernomen om de crisis te bezweren.
Prof.mr. Miranda Boone, bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie, Rijksuniversiteit Groningen. Tevens universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht.
 
15.00 Theepauze
 
15.30 Tweede deelsessieronde
 
16.45 Afsluitende borrel met een hapje