Welkom

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving. In een flink aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa 70 procent van de ex-gedetineerden na 6 jaar weer in aanraking komt met politie en justitie. Dit leidt, zeker wanneer het gaat om ex-zedendelinquenten en plegers van gewelddadig gedrag, in toenemende mate tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De rol van de burgemeester en in het algemeen het openbaar bestuur is in deze situaties van toenemend belang.
 
Een goede begeleiding van de terugkeer van ex-gedetineerden is dan ook van groot belang om te voorkomen dat zij terugvallen in hun oude gedrag. Velen van hen hebben meerdere problemen die een goede terugkeer in de samenleving in de weg staan: geen identiteitsbewijs, geen huisvesting, schulden, geen baan, verslaving, (geestelijke) gezondheidsproblemen en een netwerk van ‘verkeerde’ vrienden.  
 
Bij deze nazorg vanuit detentie zijn dan ook verschillende partijen betrokken. In eerste instantie het gevangeniswezen, waar de terugkeer in de samenleving al moet worden voorbereid. Tijdens detentie moet een aantal basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving worden geregeld, zoals een identiteitsbewijs, inkomen en waar nodig onderdak, schuldhulpverlening en (geestelijke) gezondheidszorg. Maar ook gemeenten, veiligheidshuizen, verslavingszorg en de reclassering spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor een goede maatschappelijke inbedding van de ex-gedetineerde.
Tijdens dit congres zal aandacht worden besteed aan de vraag wat wordt verstaan onder recidive, aan de recidivecijfers in Nederland en aan de vraag hoe risico’s op terugval in crimineel gedrag kunnen worden beperkt. En wat is de rol van de lokale overheid? Daarnaast is er aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen, zoals:
  • herstelrecht;
  • krachtgericht werken met ex-gedetineerden;
  • de professionele overdracht van informatie en de privacyaspecten daarbij; 
  • en de rol van de media. 

Gratis bij uw deelname!
Deelnemers ontvangen gratis het boek De recidivist als medeburger geredigeerd door dr. Jaap van Vliet, Kenniskring Lectoraat Werken in Justitieel Kader, Hogeschool Utrecht. Het boek wordt na afloop van het congres nagestuurd.
 
 

Twitter mee over het Congres 
De recidivist als medeburger!
met #recidivecongres @logacom

Doelgroep: 
Professionals werkzaam in ggz en forensische zorg, VG-sector, gevangeniswezen, reclassering, maatschappelijk werkers, gemeenten, gedragsdeskundigen, advocaten, rechters en officieren van justitie.
 
Accreditatie

Voor dit congres  is accreditatie goedgekeurd door Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzPt) voor:

  • Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPt
  • Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPt

Beide ontvangen 2 punten voor Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Belangrijke mededeling voor het verkrijgen van accreditatiepunten!

Accrediterende verenigingen vragen voor het toekennen van punten een presentieregistratie (tenminste 90% van de scholing dient te zijn bijgewoond). U wordt door ons bij binnenkomst geregistreerd door middel van het scannen van uw deelnemersbewijs. Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Dan dient u ook na afloop van het congres (bij vertrek) een presentielijst te tekenen/paraferen. Presentielijsten liggen vanaf 15.00 uur voor u klaar. Wanneer wij geen handtekening van u hebben, dan kunnen wij u helaas niet opgeven als present om accreditatiepunten te laten toekennen. Wij vertrouwen op uw begrip.