Deelsessies

1. Terugkerende zedendelinquenten, COSA (Circles of Support & Accountability)​ 
Wanneer bekend wordt dat een veroordeelde zedendelinquent terugkeert in de wijk, veroorzaakt dat vaak onrust. COSA (Circles of Support and Accountability) is een uit Canada en Engeland overgewaaide aanpak, waarbij medeburgers een zedendelinquent ondersteunen bij een veilige terugkeer en het voorkomen van recidive. In de deelsessie worden werkwijze, onderliggende mechanismen, effectiviteit en stand van zaken met betrekking tot Nederlandse cirkels uiteengezet.
Drs. Mechtild Höing, onderzoeker, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool. 
 
2. Critical Time Intervention bij ex-gedetineerden
Deze deelsessie geeft een toelichting op de uitgangspunten, principes en de trajectmatige werkwijze van CTI. Aan de orde komen de resultaten van een pilot van CTI bij ex-gedetineerden, evenals de voorwaarden voor een adequate implementatie en borging van CTI.
Prof.dr. Judith Wolf, hoofd van het onderzoekscentrum Impuls-Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen en directeur van de Academische werkplaats Opvang & herstel en van de Academische werkplaats OGGZ.
 
3. Privacy in de keten
Terugdringen van recidive en weer participeren in de samenleving vragen om een nauwe samenwerking tussen justitie-partners en niet-justitiële partners zoals gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties etc. Die nauwe samenwerking is een onontbeerlijke voorwaarde om de justitiële en maatschappelijke interventies goed op elkaar af te kunnen stemmen om de doelen terugdringen recidive en weer participeren zo goed mogelijk te realiseren. Dit vraagt om uitwisselen van informatie. Hoe u dat op zorgvuldige wijze kunt doen, krijgt u met veel handvatten voor de dagelijkse praktijk aangereikt.
Mr. Jolanda J.A. van Boven, directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau, Arnhem. Mede-initiatiefnemer Leertuin Samenwerken aan Zorg & Veiligheid en de Stichting Veilige Haven.
 
4. Zijn ze wel welkom?
Mensen met een LVB die terugkeren in de maatschappij
Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking komen soms na jaren behandeling en/of verblijf in gesloten instellingen weer in de maatschappij. Maar zit die maatschappij wel op hun te wachten en hoe vergaat het hun dan? Recent onderzoek naar de ervaringen van LVB'ers werpt een nieuw licht op de mogelijkheden voor deze medeburgers om zich staande te houden in onze samenleving.
Dr. Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.
 
5. Risicomanagement door de reclassering
Gedragsverandering van delinquenten is de meest optimale vorm van risicomanagement. Maar gedragsverandering is niet altijd mogelijk. Reclasseringswerkers hebben daarom een ruim repertoire aan  vaardigheden: diagnosticeren, adviseren, stimuleren, motiveren, controleren en trainen om het risico op recidive zo veel mogelijk te begrenzen. 
Ada Andreas, senior beleidsmedewerker, Reclassering Nederland. Tevens onderzoeker,  Lectoraat Werken in een Justitieel Kader, Hogeschool Utrecht.
Dr. Jaap van Vliet, beleidsadviseur en onderzoeker.
 
6. Herstelbemiddeling bij terugkeer in de maatschappij 
Waarom is slachtofferdader bemiddeling bij verlof en in vrijheidstelling van waarde voor slachtoffer, dader en maatschappij? Wat is een mogelijk effect van dit begeleide contact op recidive? Hoe kan bemiddeling bijdragen aan een veiliger gevoel voor alle betrokkenen? Aan de hand van deze actuele vragen en verhalen uit de praktijk wordt bemiddeling in deze fase van het hersteltraject besproken.
Francis Bakker, bemiddelaar, Slachtoffer in Beeld.
Manon Elbersen, beleidsadviseur, Slachtoffer in Beeld. 
www.slachtofferinbeeld.nl
 
7. Recidive en de rol van de media
Er heeft zich in de laatste tien jaar een verschuiving voorgedaan met betrekking tot privacy en verslaglegging. Mede door de komst van nieuwe spelers op het internet is privacy niet meer wat het is geweest. Verdachten komen met naam en toenaam op het internet, eventuele vrijspraken worden niet of heel kort afgedrukt. De nieuwe spelers fungeren steeds vaker als moderne schandpaal en zijn als zodanig een verlengstuk geworden van politie/justitie. Tijdens deze sessie zal dit met voorbeelden worden toegelicht. 
Chris Klomp, journalist AD en ANP.